खेड तालुक्यासाठी ही तर धोक्याची घंटा.

खेड तालुक्यासाठी ही तर धोक्याची घंटा.